Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA TrafoNet (turpmāk – TrafoNet), vienotās reģistrācijas Nr. 40103240022, juridiskā adrese Sēļu ielā 10, Mārupe, LV-2167, tālrunis +371 20209087, e-pasts: info@trafonet.lv.

Dokumenta piemērošanas sfēra. Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

• fizisku personu – klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod TrafoNet jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
• TrafoNet uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

TrafoNet rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (TrafoNet interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus TrafoNet.

Personas datu apstrādes nolūki:

• klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
• līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
• preču piegādei un līguma saistību izpildei;
• pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
• iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
• klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
• norēķinu administrēšanai;
• kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
• parādu atgūšanai un piedziņai;
• mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
• uzskaitei, plānošanai un statistikai;
• datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
• atskaišu sagatavošanai;
• klientu aptauju veikšanai.

TrafoNet apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus TrafoNet.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

TrafoNet apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu TrafoNet saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
• saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no TrafoNet un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas TrafoNet leģitīmās (likumīgās) intereses.

TrafoNet likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

• veikt komercdarbību;
• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
• nodrošināt līguma saistību izpildi;
• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču pārdošanas un līguma izpildes laikā);
• saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, kas veikti mutiski, zvanot uz uzņēmuma norādīto telefona numuru, rakstot uz uzņēmuma e-pastu un interneta mājas lapā;
• analizēt TrafoNet mājaslapu un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
• veikt darbības Klientu noturēšanai;
• izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
• reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
• nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
• informēt par izmaiņām cenrādī;
• Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
• novērst krāpniecību;
• nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
• nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
• preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
• administrēt maksājumus;
• administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Datu apstrādes noteikumi no pārziņa, citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus TrafoNet sniedz cita juridiskā persona.
Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.
Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.
Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

Personas datu apstrāde

TrafoNet apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un TrafoNet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu aizsardzība

TrafoNet aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un TrafoNet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

TrafoNet neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par veiktajiem darījumiem, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
• rēķinu piegāde Klientam;
• pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos TrafoNet likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs TrafoNet likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

TrafoNet nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

TrafoNet glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TrafoNet vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt TrafoNet piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt TrafoNet veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz TrafoNet likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no TrafoNet pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:
• atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
• atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
• anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādas mūsu piedāvātās preces Jūs esat meklējis;
• nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
• apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
• analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.
Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.
TrafoNet mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko TrafoNet nenes atbildību.

Skatīt vairāk
1
Apskatīt preces
Apskatīt preces